KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İNANÇLAR: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Ali Sağdıç,  Elvan Şahin 

İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış ve elde edilen veriler, ölçeğin öncül versiyonunun yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Uygulamanın ikinci aşamasına ise Eko-Okullar ve Yeşil Kutu eğitim faaliyetlerine katılmış 210 ilköğretim öğretmeni dâhil olmuştur. Elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi, aynılık ve ayırt edicilik geçerliği analizleri ve madde analizleri ile incelenmiştir. Sonuçlar otuz iki madde ve üç faktörden oluşan sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini desteklemiştir.Sürdürülebilir kalkınma eğitimi,  inançlar,  ilköğretim öğretmenleri 
  
Makale Gönder