KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLER İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Seher ÇELİK 

Bu araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin stresle başa çıkma stratejilerinin karşılaştırılmasıdır.

Araştırma 2004-2005 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine devam eden 125 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler ile 312 Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri olmak üzere toplam 437 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin stres düzeyini belirlemek için Türküm (2002) tarafından Folkman ve Lazarus’un modellerine dayalı olarak geliştirilen Stresle Başa Çıkma Ölçeği (SBÖ) kullanılmıştır. Verilere uygulanan çok yönlü ve çok değişkenli MANOVA sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin SBÖ’nin alt ölçeklerinden aldıkları puanlar anlamlı farklılık göstermemiştir.Orta Asya Türk Cumhuriyetleri,  Türkiye Cumhuriyeti,  Stres,  Stresle Başa Çıkma Stratejileri 
  
Makale Gönder