KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ

Çağrı Öztürk 

Bu araştırma, ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde görevli ortaöğretim coğrafya öğretmenleri ile bu coğrafya öğretmenlerinin ortaöğretim boyunca coğrafya derslerine devam eden 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.


Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve güvenilirliğinin kontrol edildiği öğretmen ve öğrenci anket formu bire bir görüşme yolu ile uygulanarak toplanmıştır. Veriler amaçlara uygun olarak; frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( Χ ), standart sapma (SS) ve t-testi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda hem öğretmen hem de öğrenci görüşlerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin okul türlerine bağlı olarak görüşlerinde anlamlı fark bulunmaktadır.Uygulamaya katılan öğretmenlerin meslek, kıdeme bağlı görüşlerinde ise anlamlı bir fark yoktur.Coğrafya Öğretimi,  Ortaöğretim,  Öğretmen Yeterliliği 
  
Makale Gönder