KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ SINIF ÖĞRENME ÇEVRESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erdoğan KÖSE,  Adnan KÜÇÜKOĞLU 

Bu araştırmada çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının dahil oldukları sınıf öğrenme çevresinden nasıl etkilendiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak çalışmada, sınıf öğrenme çevresinin öğretmen adaylarının başarıları üzerindeki etkisinin cinsiyete, öğrenim gördüğü üniversiteye, ana bilim dalına ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farlılaşmadığı incelenmiştir. Bu araştırma betimsel bir çalışma olup durum saptaması yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Atatürk, Kafkas, Yüzüncü Yıl ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri; örneklemini ise ilköğretim bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplama aracı, Moos, Trickett ve De Yong tarafından hazırlanan Classroom Encironment Scale (CES) temel öğrenme çevresi ölçekleri ile Kısakürek ve Açıkgöz tarafından Türkçe’ye çevrilip uyarlanan ölçekler dikkate alınarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda, cinsiyet, anabilim dalı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre öğrenci görüşleri arasında, başarılarını etkileme yönünde anlamlı farklılıklar bulunmasının yanında, genel olarak da öğrenci başarılarında sınıf öğrenme çevresinin önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir.Öğrenme çevresi,  olumlu öğrenme ortamı,  başarı güdüsü 
  
Makale Gönder