KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ ANALİZİ
Mehmet Koray SERİN,  İsa KORKMAZ 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin hangi alanlarda hizmet içi eğitime daha fazla ihtiyaç duyduklarını hazırlanan anket aracılığıyla belirlemektir. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen ve Konya’ da görev yapmakta olan 230 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Kullanılan anket
araştırmacılar tarafından literatürdeki çalışmalara dayalı olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 14 programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, ( x ) standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%), varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler en çok öğrenme güçlüğü olan, üstün zekalı ya da farklı zeka
türlerine sahip öğrencilere yönelik bireysel öğrenme planları ve etkinlikler oluşturma, bilişim teknolojilerinin süreçte sürekli ve etkin kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca hizmet içi eğitim ihtiyacının mesleki kıdeme göre farklılaştığı; bu farklılığın da 1-5 ve 6-10 yıllık tecrübeye sahip öğretmenler lehine olduğu
görülmüştür.Hizmet içi eğitim,  sınıf öğretmenleri 
  
Makale Gönder