KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Melih KOÇAKOĞLU,  Lütfullah TÜRKMEN 

Çalışmada öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. Ölçeği geliştirme aşamasında mevcut ölçekler incelenmiş, uzman görüşlerine başvurulmuş ve tutum maddeleri belirlenerek taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek 168 öğrenciye uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte 23 olumlu, 13 olumsuz olmak üzere 36 madde vardır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,91, Bartlett’s Testi değeri ise 5415,115 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı 0.941’dir.Biyoloji,  tutum,  biyoloji tutum ölçeği 
  
Makale Gönder