KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÜNİVERSİTE-TOPLUM İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adem BELDAĞ,  Ali Faruk YAYLACI,  Enes GÖK,  Cemalettin İPEK 

Araştırmanın amacı, 2006-2007 öğretim yılından itibaren eğitim fakülteleri programında yer almaya başlayan Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin üniversite-toplum işbirliği açısından etkililiğini bu dersin paydaşlarının görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaya yönelik bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çerçevesinde yürütülmüştür. Verilerin çözümlemesinde betimsel analizi yönteminden yararlanılmıştır. Genel olarak araştırmada ulaşılan sonuçlara göre katılımcılar, dersin amacının toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorunları çözüme kavuşturma olduğunu düşünmektedir. Bu ders kapsamında karşılaşılan en önemli sorun olarak projelere ilgisizlik ifade edilmiştir. Dersin bireysel ve kurumsal katkılarının olduğu, dersin daha etkin yürütülebilmesi için proje becerisine sahip öğretim elemanlarının tercih edilmesi gerektiği ve projelerin sürdürülebilir nitelikte olmasının önemine ilişkin görüşler diğer bulgular arasındadır.Üniversite,  toplum,  topluma hizmet uygulamaları dersi 
  
Makale Gönder