KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
YASEMİN KUŞDEMİR 

Okuma tutumu, bireyin okumaya ilişkin sergilediği olumlu ya da olumsuz tavır ve yaklaşımı ifade etmektedir. Okuma tutumunun belirlenmesi okuyucunun okuma becerisini etkileyen faktörlerin anlaşılmasına imkân sağlayacaktır. Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Okumaya yönelik tutum, okumaktan zevk alma ve akademik okuma alt boyutlarına göre ele alınmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale il merkezinde 165 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Dörtlü likert puanlamaya sahip, 20 maddelik bu ölçeğin her öğrenci tarafından cevaplanma süresi ortalama 30 dakika sürmüştür. Verilerin analiz edilmesinde bilgisayar üzerinde istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ulaşılan sonuçlara göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri okumaya yönelik olumlu tutuma sahiptir. Ayrıca kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek düzeyde okuma tutumuna sahiptir. Öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeyleri anne ve babalarının öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma sonucuna dayalı olarak farklı araştırmalarda tarama çalışmaları yapılarak olumsuz okuma tutumuna yol açan sebepler incelenebilir.Okuma,  Okuma tutumu,  Okuma öğretimi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.003

  
Makale Gönder