KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ÖĞRENME TERCİHLERİ VE DERS ALGISI
Sami ŞAHİN,  Serkan YILDIRIM 

Bu araştırmada, yüksek öğretim öğrencilerinin almakta oldukları yüksek öğreni derslerine yönelik algıları ve bunların öğrenme tercihleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, 28 maddeden oluşan, bir anket geliştirilmiştir. Ankette katılımcıların öğrenme tercihlerini de (öğretmen merkezli öğrenme, bireysel öğrenme, işbirlikli öğrenme) belirttikleri bir bölüm eklenmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilen çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Felsefe, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik Bölümleri) ve Hukuk Fakültesinde (Medeni Hukuk) çeşitli sınıflarda öğrenim gören 237 öğrenci katılmıştır. Anket verileri Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) ile incelenerek ankete son şekli verilmiştir. Sonuçlar, geliştirilen ölçeğin öğrencilerin ders memnuniyetini 7 başlıkta (izlence, içerik, materyaller, sınıf düzeni, öğretim, değerlendirme, genel) ölçmek için uygun olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda elde edilen betimsel bulgulara göre, öğrenciler farklı öğrenme tercihlerine sahiptirler ve bu tercihler ile öğrencilerin ders algıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu bulgu, derslerin tasarım aşamasında, öğrenme tercihlerinin gözetilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.Yüksek Öğretim,  Ders Tasarımı,  Etkililik Algısı,  Öğrenme Tercihleri 
  
Makale Gönder