KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

SANAL LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ELEKTRİK ÜNİTESİ
İNCİ KOÇ ÜNAL,  RENAN ŞEKER 

Özet

Bu çalışmada Fen Bilimleri dersi “Elektrik” ünitesinin öğretiminde geleneksel laboratuvar uygulamaları ile sanal laboratuvar uygulamalarının 5.Sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın kontrol grubunda geleneksel laboratuvar ortamında öğretim gerçekleştirilirken deney grubunda ise fen bilimleri öğretim programı dahilinde hazırlanan sanal laboratuvar ortamında işlenmiştir. Oluşturulan sanal laboratuvarda Colorado üniversitesinin hazırladığı “Devre Yapım Kiti” simülasyonları, EBA’nın ve Morpakampüs’ün uygulamaları kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2017- 2018 yılında Ankara ilinde bulunan bir devlet ortaokulunun 5. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Deneme ve kontrol gruplarında 27’şer öğrenci olmak üzere toplam 54 erkek öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada araştırmacı tarafından modifiye edilen güvenirliliği (KR20=) 0.850, madde güçlüğü ortalaması 0,524 ve madde ayırt ediciliği ortalaması 0,458 olan “Elektrik Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular SPSS-12 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalar bağımsız gruplar t testi ile yapılmıştır. Grup içi karşılaştırmalar da ise bağımlı gruplar, t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, sanal laboratuvar yönteminin kullanıldığı deney grubu ile geleneksel yöntem uygulanan kontrol grubu arasında başarı ve kalıcılık yönünden deney grubu lehine anlamlı (p<0.05) bir farklılık tespit edilmiştir. Sanal laboratuvar yöntemi ile ders anlatmanın öğrencilerin başarılarını ve öğrenilenlerin kalıcılığını arttırmada önemli düzeyde etkili olduğu görülmüştür.Fen bilimleri eğitimi,  Elektrik,  Sanal laboratuvar. 
  
Makale Gönder