KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARI-YAPILANDIRILMIŞ PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA OLUŞTURDUKLARI PROBLEMLERİN BAĞLAMSAL VE BİLİŞSEL YAPISI
Fadime ULUSOY,  İbrahim KEPCEOGLU 

Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yarı-yapılandırılmış problem kurma bağlamında ürettikleri problemlerin bağlamsal ve bilişsel yapısı incelenmiştir. Çalışma, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında kabul edilen bilimsel araştırma projesinin (BAP) bir ön çalışması niteliğinde keşfetmeye dayalı durum çalışması yöntemi kullanılarak yirmi beş öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğretmen adaylarının yazılı açıklamaları, detaylı yansıtıcı düşünme raporları ve sınıf tartışması yoluyla elde edilmiştir. Sonuçlar, problem durumunda verilen niceliksel verilerin tamamı öğretmen adaylarının çoğu tarafından kullandığını göstermiştir. Öğretmen adayları problemler için günlük yaşamda çok karşılaştıkları harçlık, diyet ve test çözme gibi sınırlı çeşitlilikte bağlamı tercih etmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının kurduğu problemlerde matematiksel dil veya anlatım eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları muhakeme düzeyinden ziyade çoğunlukla uygulama düzeyinde ve çok adımlı işlemlerle çözülebilen işlemsel sorular üretmişlerdir. Çalışma sonuçları, öğretmen adaylarının problemlerin işlemsel yükü arttıkça zorluk derecesinin ve bilişsel düzeyinin arttığı yönünde bir düşüncede olduklarını ortaya çıkarmıştır.Problem kurma,  bağlamsal problem,  bilişsel düzeyler,  ilköğretim matematik öğretmen adayı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.004

  
Makale Gönder