KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

GEZİ YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARILARINA ETKİSİNİN VE GEZİ YAZISI YAZMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ayşegül ÇELİK 

Bu araştırma, gezi yönteminin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının başarılarına etkisini ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik ve gezi yazısına ilişkin görüşlerinin incelenmesine amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, karma yöntem ve karma yöntem içerisinde yer alan açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında deneysel desen, nitel kısmında ise durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Buna göre çalışma grubunda İç Anadolu’da yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 24 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı yer almıştır. Araştırmanın veri toplama aracını uzman görüşü alındıktan sonra son şekli verilen 15 maddeden oluşan başarı testi ve üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturmaktadır. Araştırma, araştırmacı tarafından uygulanmış ve verileri toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 15.0, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, gezi yöntemi kullanımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının gezi yazısına yönelik görüşleri incelendiğinde, genel olarak öğrenme üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.Gezi yazısı,  Sosyal bilgiler öğretmen adayları,  Yozgat. ,  gezi  
  
Makale Gönder