KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Tekin ÇELİKKAYA 

Araştırma, Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ders çalışırken kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, varolan bir durumu betimlemeyi amaçlayan tarama modeli bir çalışma yürütülmüştür.
Araştırmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, örneklemini ise 2009–2010 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 176’sı kız ve 218’i erkek 394 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmada, likert tipi beşli bir ölçek kullanılmış ve veriler üzerinde SPSS 15 paket programıyla yüzde, frekans, t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyonu analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kullandıklarıbazı öğrenme stratejilerinin, cinsiyet, öğretim durumu ve öğrenim gördükleri sınıf
düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur.Sosyal Bilgiler öğretmen adayları,  öğrenme,  öğrenme stratejileri 
  
Makale Gönder