KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

GER&CCEDİL;EKLİK ŞOKU BEKLENTİSİ ÖL&CCEDİL;EĞİ’NİN UYARLAMASI VE ADAY ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Murat Özdemir,  Hilal Büyükgöze 

Bu araştırmada, Kim ve Cho (2014) tarafından geliştirilmiş olan ‘Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeğinin-GŞBÖ’ Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Araştırma, birbirini izleyen iki evrede yürütülmüştür. Araştırmanın ilk evresinde GŞBÖ’nün geçerlik ve güvenirlik değerleri, 120 öğretmen adayından toplanan veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında GŞBÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın ikinci evresinde ise öğretmen adaylarının gerçeklik şoku beklentilerinin cinsiyet, bölüm, yerleşim yeri ve aylık harcama tutarı değişkenleri bakımından fark gösterip göstermediği GŞBÖ’nün Türkçe versiyonunun 234 öğretmen adayına uygulanmasıyla incelenmiştir. Araştırma sonuçları, katılımcıların gerçeklik şoku beklenti düzeylerinin görece yüksek olduğunu ve araştırma değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak GŞBÖ’nün Türk üniversitelerindeki öğretmen adaylarının gerçeklik şoku beklenti düzeylerini değerlendirmede elverişli bir veri toplama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.gerçeklik şoku,  öğretmen,  öğretmen adayı,  geçerlik ve güvenirlik 
  
Makale Gönder