KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİSİ BİLEŞENİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Savaş BAŞTÜRK,  Gülden DÖNMEZ 

Pedagojik Alan Bilgisi?nin alt bileşenlerinden biri Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi?dir. Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi öğretmenin ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin amaçlarını ve işleyişlerini bilmesini, bunları oluşturma ve uygulama becerisini içermektedir. Yeni Ortaöğretim Matematik Programı öğretmenlerden yapılandırmacı öğretimi benimsemelerini ve bu öğretime uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmalarını istemektedir. Bu çalışmada amaç, öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuyla ilgili Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerini belirlemektir. Öncelikle, limit ve süreklilik konusuyla ilgili hazırlanan kavram bilgisi anketi 37 öğretmen adayına uygulanmış ve sonra bunlar arasından alan bilgisi farklı 4 öğretmen adayı seçilmiştir. Seçilen bu adaylarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, onlardan limit ve süreklilik konusuyla ilgili ders planı hazırlamaları ve bunları mikro-öğretim yöntemiyle anlatmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular göstermektedir ki, öğretmen adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi sınırlıdır ve yazılı ve sözlü sınavlar gibi geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden ibarettir.Pedagojik alan bilgisi,  ölçme ve değerlendirme bilgisi,  öğretmen adayları 
  
Makale Gönder