KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÖNETSEL ETKİLİLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ahmet KAYA,  Refik BALAY,  Songül TINAZ 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkiyi betimlemek, ayrıca yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algılarının, bazı değişkenlere göre anlamlı şekilde farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma, 7 ilkokul ve 7 ortaokul olmak üzere 14 okulda görev yapan toplam 277 kişiden oluşan bir çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri yönetici ve öğretmenlerden özgün formu Murry (1993) tarafından geliştirilen, İra ve Şahin (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yönetsel Etkililik Ölçeği” ve Balay (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, regresyon ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililikleri ile genel örgütsel bağlılık algıları yeterli düzeyde bulunmuştur. Sonuçlara göre, ayrıca yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililikleri, örgütsel bağlılıklarını pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı şekilde yordamaktadır.yönetsel etkililik,  örgütsel bağlılık,  öğretmen,  yönetici 
  
Makale Gönder