KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOGEBRA YAZILIMI YARDIMIYLA ANALİTİK GEOMETRİDEKİ BİR KONUYU ÖĞRENME SÜREÇLERİ
Serdal BALTACI,  Avni YILDIZ 

3. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı ile oluşturulan öğrenme ortamlarında, düzlem denklemlerini öğrenme süreçlerini incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada yazılımın süreçteki rolü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmaya, araştırmacıların belirlediği düşük, orta ve yüksek başarıya sahip ikişer kişilik altı grup katılmıştır. Araştırmada veriler; yarı yapılandırılmış mülakatlar, gözlemler, çalışma yaprakları ve öğretmen adaylarının GeoGebra ekranında yapmış oldukları modeller ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının, düzlemleri ve birbirine dik oluşan vektörleri yazılımın üç boyut ekranında daha güzel gözlemledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bir doğruya paralel ve iki noktadan geçen düzlemin denklemini oluşturmaya çalışan öğretmen adaylarının, doğrunun doğrultu vektörü ile düzlem üzerinde oluşan vektörlerin karma çarpımlarının her zaman sıfır olduğunu, yazılımın dinamik özelliği sayesinde noktaları değiştirerek gözlemledikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan oluşturulan yapılarla istenilen düzlem denklemlerinin matematiksel olarak genelleştirildiği görülmüştür. Bunların yanında vektörel çarpım vektörü komutunun yazılımın araç çubuklarında olmaması nedeniyle öğretmen adaylarının zorlandıkları, fakat çoğunun tanımdan yola çıkarak bu sorunu çözebildikleri görülmüştür.Analitik geometri,  ilköğretim matematik öğretmen adayları,  GeoGebra yazılımı 
  
Makale Gönder