KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNDE GÖREVLİ AKADEMİSYENLERE GÖRE PEDAGOJİK FORMASYON UYGULAMASI: SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Akif KÖSE 

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi veren ve aynı zamanda eğitim fakültelerinde görevli akademisyenlerin gözüyle pedagojik formasyon uygulamasının değerlendirilmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli ve pedagojik formasyon eğitimlerinde görev alan 10 akademisyen çalışma grubu olarak belirlenmiş, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon eğitiminde görev alan eğitim fakültesinde görevli akademisyenlerin bu uygulamaya olumlu bakmadıkları, bu yolla eğitim fakültesi dışındakilere öğretmenlik yolunun açılmasının uygun olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Pedagojik formasyon eğitimlerinin süre kısalığı, öğrencilerin bu eğitim için ücret ödemelerinden dolayı sertifikayı bir hak olarak görmeleri ve eğitimi önemsememeleri, bu eğitim sırasında öğrenci devamının problem olması gibi birtakım sınırlayıcı sebeplerden dolayı öğretmenlik yeterliliği kazandırmadığı düşünülmektedir. Akademisyenler, öğrencilerin bu eğitimi almadaki amaçlarının genelde bir iş/meslek edinme, sertifika sahibi olma, etiket elde etme gibi dışsal sebepler olduğu görüşündedirler.Öğretmen,  öğretmen yetiştirme,  pedagojik formasyon eğitimi 
  
Makale Gönder