KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROJE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YETERLİKLERİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ
Betül TİMUR,  Nagihan İMER ÇETİN 

Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje geliştirmeye yönelik yeterlik durumlarını ve hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin proje geliştirmeye yönelik yeterlik durumlarını nasıl etkilediğini belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri fen ve teknoloji öğretmenlerinin bir haftalık hizmet içi eğitim programına katıldıkları esnada toplanmıştır. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan 69 fen ve teknoloji öğretmeni ile proje geliştirmeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu öğretmenlerin arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 10 öğretmen ile yapılandırılmamış görüşmeler yapılarak ön görülemeyen soruların açığa çıkarılması ve daha detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler analiz edildiğinde 5 temaya ulaşılmıştır. Bu temalar; proje geliştirme sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, proje geliştirmek için okulların yeterli donanıma sahip olup olmadığı, öğretmenlerin proje geliştirmeye yönelik önerileri ve hizmet içi eğitimin öğretmenlerin proje geliştirme becerilerine katkısıdır. Elde edilen temalarda öğretmen görüşlerine yer verilmiştir.proje,  fen ve teknoloji öğretmenleri,  proje tabanlı öğrenme,  fen eğitimi 
  
Makale Gönder