KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

DROSOPHİLA MELANOGASTER’İN SOMATİK MUTASYON VE REKOMBİNASYON TESTİ İLE DELTAMETRİN
VE PERMETRİNİN GENOTOKSİK AKTİVİTESİNİN BULUNMASI

Azize Budak 

Bu çalışmada pretiroid insektisitlerden deltametrin ve organofosfatlardan permetrinin Drosophila melanogaster’de genotoksik etkileri Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon testi ile analiz edildi. Kullanılan kimyasalların letal dozları belirlendi. İşaret genleri taşıyan mwh ve flr3 transheterozigot larvaları insektisitlerin 25 ppm, 50 ppm and 75 ppm konsantrasyonları için değerlendirildi. Toplam mutasyon, mutasyon gözlenen kanat sayısı ve yaşama yüzdesi arasında pozitif korelasyon gözlendi. Gözlenen mutasyonlar kanat başına mutasyon oluşturan hücre sayısına ve tipine göre sınıflandırıldı ve veriler istatistiksel analiz ile değerlendirildi. İki pestisit arasından deltametrinin permetrinden daha toksik ve mutajenik olduğu gözlendi.Drosophila melanogaster,  somatik mutasyon ve rekombinasyon test,  insektisit,  genotoksik etki 
  
Makale Gönder