KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN TEMATİK AÇIDAN İNCELEMESİ
Engin KARADAĞ 

Bu çalışmanın amacını, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerin tematik dağılımlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, durum çalışması modeli benimsenmiştir. Çalışmanın çalışılabilir evreni, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan doktora tezlerinden oluşmaktadır. Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamış ve çalışma evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak bazı tezlerin kullanımı ve yayımlanmasında karşılaşılan kısıtlıklar nedeniyle örneklem kapsamında ele alınan tez sayısı 211 birim olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırma kapsamında geliştirilen tematik yapı belirleme formu kullanılmıştır. Çalışmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden frekans analizi ve kategorisel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular eğitim bilimleri alanında yapılan doktora tezlerinde başarı ve tutum temasında yoğunlaştığı göstermiştir.Eğitim bilimleri,  doktora tezi,  tema 
  
Makale Gönder