KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ETKİLEŞİM ALGISI EYLEM KİMLİKLEME VE DUYGU İHTİYACI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Mehmet Ertuğrul UÇAR,  Ramin ALİYEV 

Etkileşim algısı bireylerin iletişimlerini olumsuz etkileyen iletişimde yaşadıkları bir güçlüktür. İlk etkileşim algısı birbirini tanımayan bireylerin iletişimde güçlük ya da uyum yaşamalarını ifade eder. Eylem kimlikleme insanların kendi eylemlerini nasıl kimlikledikleridir. İnsanlar kendi eylemlerini düşük ya da yüksek düzeyde kimlikleyebilirler. Bir eylemin düşük düzeyde kimliklenmesi, o eylemin birey tarafından önemsiz olarak değerlendirildiğini, yüksek düzeyde kimliklenmesi o eylemin birey tarafından önemli olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Duygu gereksinimi insanların duygu içeren durumlara yaklaşma ya da bu durumlarda kaçınmalarına yönelik bir güdülenme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin ilk etkileşim algısını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu 342 lise öğrencisinden oluşmaktadır (%50,9 kadın ve %49,1% erkek). Çalışmada verilerin toplanmasında Etkileşim Algısı Ölçeği, Duygu Gereksinimi Ölçeği ve Eylem Kimlikleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için regresyon analizi ve gruplar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması için varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin etkileşim algısını anlamlı olarak yordadığını göstermiştir.etkileşim algısı,  eylem kimlikleme,  duygu gereksinimi 
  
Makale Gönder