KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE SEBEP OLAN TEKNOLOJİK CİHAZLARIN BİLİNÇLİ KULLANIMINA İLİŞKİN FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ayşe Nesibe Köklükaya,  Mahmut Selvi 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin elektromanyetik kirliliğe sebep olan teknolojik cihazların bilinçli kullanımına ilişkin farkındalık düzeylerini belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesidir. Çalışmada, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Ankara ilinde ortaokul ve lisede öğrenim gören 301 öğrenci çalışma grubu olarak seçilmiştir. Veriler SPSS 15 ve LİSREL 8.7 paket programıyla analiz edilmiştir. Ölçeğin KMO değeri ,93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin üç faktörlü bir yapı gösterdiği ve üç faktörlü yapının toplam varyansın 56,84 % ‘ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha değeri ise ,93 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 24 maddelik Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeği geliştirilmiştir.elektromanyetik kirlilik,  farkındalık,  ölçek geliştirme 
  
Makale Gönder