KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ SORUN, NEDEN VE ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Rüştü Yeşil,  Enver Şahan 

Bu araştırmada, Türk eğitim sisteminin en önemli sorunlarına, nedenlerine ve çözüm yollarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 180 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları yoğun olarak eğitim anlayışı ve eğitim programı temalarında toplanabilen sorunlardan bahsetmişlerdir. Bu sorunların öncelikli olarak dile getirilmesi, daha çok eğitim programı ve öğretmen temaları ile ilişkili nedenlerdir. Diğer taraftan yaşanan sorunların, öğretmen ve eğitim planlamasındaki yanlışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ise ağırlıklı olarak eğitim programı ve eğitim planlaması ile ilgili olarak yapılmıştır.Öğretmen adayları,  Türk eğitim sistemi,  sorunlar,  çözümler 
  
Makale Gönder