KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

TUBİTAK 4006 PROJELERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, YÜRÜTÜCÜ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
ERKAN HASAN ATALMIŞ,  Ahmet ATAÇ,  Gülenaz SELÇUK 

Bu çalışmanın amacı, TUBİTAK 4006 Projelerine ilişkin yönetici, proje yürütücüsü ve öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme yaklaşımı yoluyla Türkiye’de bir il genelinden toplam 178 okul müdürü ve proje yürütücüsü öğretmen ve 192 öğrenci seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda TUBITAK 4006 projelerinin en temel ve vazgeçilmez noktasının öğrencilerin bilişsel kazanımlarını arttırması, onlarda sosyal kültürel faaliyetlere katılım isteği uyandırması, özgüvenlerini arttırması, okul içi bilişsel ve duyuşsal davranışlarını olumlu yönde geliştirmeleri, bireysel iş disiplinini kazanmaları, yaratıcılık, görsel ve fiziksel becerilerinin gelişimi açısından yararlı olduğudur. Okul dışı katkı açısından bu projelerin yerel yönetimlerin ilgisini çekmeye, özellikle öğrenci velilerinin bu sayede okula daha fazla katkı yapma eğilimini artırdığı bulunmuştur. Ayrıca çalışmanın sonunda bu projelerin uygulanmasına yönelik eksiklikler ve çözüm önerileri tartışılmıştır.TUBİTAK 4006,  Proje etkinliği,  Bilim fuarı,  Bilim şenliği,  Okul projesi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.006

  
Makale Gönder