KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK DEĞERİNE KARŞI METAFORİK ALGILARI
Özlem ULU KALIN,  Erol KOÇOĞLU 

Metafor, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. Bu çalışma Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Bağımsızlık” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri (metaforları) ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her birinin “Bağımsızlık ……………. gibidir, çünkü …………………….. ” ibaresini tamamlamasıyla elde edilen ham veriler hem nicel hem de nitel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini 122 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar Bağımsızlık kavramına ilişkin olarak 35 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından irdelenerek 7 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmen adayları bağımsızlık kavramını en çok özgür olma durumu olarak açıklamıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının etkili yurttaş yetiştirmek için bağımsızlık değerini doğru algıladıkları saptanmıştır.sosyal bilgiler,  öğretmen adayı,  bağımsızlık,  metafor 
  
Makale Gönder