KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

HİZMET-İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: ÖĞRETMEN FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ
Seher TEKİN,  Süleyman YAMAN 

Mesleki gelişim, kendilerine öğretmenlik alanında kariyer planlayan öğretmenler için temel bir sorumluluktur. Mesleki gelişimin temelini ise hizmet-içi eğitim programları oluşturur. Öğretmenler hizmet-içi eğitim kurslarında yeni bilgi, beceri ve anlayışlar öğrenirler, kendilerini geliştirme şansı bulurlar. Hizmet-içi eğitim kursları eğitim reformlarının başarılı olmasında da önemli role sahiptir. Öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler geliştirmelerine yardımcı olan hizmet-içi eğitim kurslarının değerlendirilmesi, bunların kaliteleri açısından önemlidir. Bu nedenle hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin etkililiğinin belirlenmesi için değerlendirme yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin katıldıkları hizmet-içi eğitim programlarını değerlendirmek için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla Likert tipi bir ölçek geliştirilmiş ve geçerlik, güvenirlik analizleri için Amasya?da görev yapan 330 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analiziyle belirlenmiştir. Güvenirlik analizi için madde- toplam korelasyon, alt korelasyon ve ölçek puan stabilliği hesaplanmıştır. Sonuç olarak Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği iki faktörlü ve 28 maddeli bir ölçek olmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,95?tir. Ölçekte 21 olumlu, 7 olumsuz madde vardır. Çalışma bulguları, Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir.Hizmet-içi öğretmen eğitimi,  Likert tipi değerlendirme ölçeği,  Geçerlik,  Güvenirlik 
  
Makale Gönder