KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Erhan GÜNEŞ,  Murat YÜKSEL,  Pınar KAYA 

Bu araştırma kapsamında lisans öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanmalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi ve cinsiyet, bölüm, internete ulaşma olanağı, internet kullanma süresi ve kişisel bilgisayar sahipliği açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırmada muhasebe eğitimi alan 496 öğrenciden elde edilen veriler kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin BİT’e yönelik tutumlarının okudukları bölümlere göre anlamlı düzeyde değişmediğini göstermiştir. Bununla birlikte öğrencilerin tutumları; cinsiyet, kendilerine ait bilgisayar olup olmaması, internet erişim imkanı ve internet kullanım süreleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırma sonuçları muhasebe eğitimi alan ve gelecekte mesleklerinde BİT’ten sıklıkla yararlanacak öğrencilerin tutumlarını ortaya koymuş ve eğitim süreçlerinde onlara sunulan BİT olanakları hakkında öneriler ileri sürmüştür.BİT,  muhasebe,  eğitim,  tutum 
  
Makale Gönder