KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

BEDEN EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE DİNLEME BECERİSİ DÜZEYLERİ

Oğuzhan Yoncalık,  Zafer Çimen 

Kişilerarası iletişimde önemli bir eleman olan “dinleme” öğretim sürecinde de önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmen-öğrenci iletişiminde, öğretmenin etkinliğini artırmak diğer bütün vasıflarla birlikte “dinleme becerisi”nin de kazanılması ve güçlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacını iki farklı alanda geleceğin öğretmenleri olacak üniversite öğrencilerinin kişilerarası iletişimde dinleme beceri düzeylerini tespit etmek ve bazı öneriler sunmaktır.


Bu maksatla yapılan çalışmaya gönüllü olarak 150 sınıf ve 150 beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencisi katılmıştır. Deneklere güvenirliliği test edilmiş bir veri toplama aracı uygulanmıştır. Elde edilen ham veriler SPSS istatistik programında araştırmacılar tarafından yüzde (%), frekans (n), ortalama (X) ve t-test kullanılarak çözümlenmiştir.


Sonuçta öğretmen adayı iki farklı alandaki öğrencilerin “orta” düzeyde dinleme becerisine sahip oldukları; cinsiyet ve bölümler açısından önemli bir farklılığın olmadığı belirlenirken, çok iyi düzeyde dinleme becerisine sahip (iki kişi hariç) öğretmen adayı öğrencinin olmaması düşündürücü bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.İletişim,  Dinleme Becerisi,  Sınıf Öğretmeni,  Beden Eğitimi Öğretmeni 
  
Makale Gönder