KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOGERÇEKÇİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Işıl YURDAKUL,  Mehmet FIRAT 

Bu araştırmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeylerini sınıf, cinsiyet ve teknoloji kullanım yeterlikleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından 3 bölüm ve 23 maddeden oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Geliştirilen anket formu Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören 120 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Tek yönlü ANOVA, bağımsız iki örneklem t-testi ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarakBilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojiye karşı iyimserlik düzeylerinin yüksek olduğu ancak teknogerçekçilik düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte erkek öğretmen adaylarının teknolojiye karşı bayan öğretmen adaylarından daha gerçekçi oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeyleri açısından uygulamaya dönük ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.Bilişim Teknolojileri,  teknogerçekçilik,  öğretmen eğitimi,  teknolojik iyimserlik,  teknolojik kötümserlik 
  
Makale Gönder