KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ ÖL&CCEDİL;ÜLMESİ

Selman Tunay Kamer,  Ahmet Salih Şimşek 

Bu çalışmanın genel amacı öğretmen adaylarının Türk Eğitim Tarihi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla Likert tipi geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde sırasıyla ölçülecek yapının tanımlanması, maddelerin yazılması, gözden geçirilmesi ve deneme formunun oluşturulması aşamasından sonra geçerlik güvenirlik kanıtlarının toplanması adımları izlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 25 maddeden oluşan dört bileşenli (Fayda, İlgi, Önem, Sevgi) TETTÖ (Türk Eğitim Tarihi Tutum Ölçeği) geliştirilmiştir. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği değerleri ölçeğin faktör yapısının tutarlı olduğunu ve iyi uyuma sahip olduğunu göstermiştir (χ2/sd=1,53; RMSEA=0,05; TLI=0,98; CFI=0,98). Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için hesaplanan Alfa iç tutarlılık katsayılarının ise TETTÖ bileşenleri için .83-.86 arasında değiştiği ölçeğin tamamı için ise .91 olduğu görülmüştür. Tartışma bölümünde elde edilen sonuçlar, öğretmen adayları için geliştirilen diğer derslere yönelik tutum ölçeklerinin faktör yapıları ile karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.Türk eğitim tarihi,  tutum,  öğretmen adayı,  yöntem etkisi,  ölçek geliştirme 
  
Makale Gönder