KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ADAY ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRETİMDE SORULARDAN YARARLANMA YETERLİKLERİ (AEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
Rüştü YEŞİL 

Bu araştırma, sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, sınıf içi öğretim sürecinde sorulardan yararlanma yeterliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışma niteliğindedir. Veriler, staj uygulaması sürecinde sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, diğer öğretmen adayları tarafından gözlenmesi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı; soru hazırlama, soru sorma ve geribildirim verme alt boyutlarından oluşmaktadır ve araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Aracın güvenirlik katsayısı, Cronbach alpha=0,8616 olarak belirlenmiştir. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda aday öğretmenlerin özellikle nitelikli soru hazırlama konusunda önemli eksiklerinin olduğu belirlenmiştir. Sorulardan yararlanma alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğretmen adayları, sorulardan yararlanırken öğrencilerin zihinsel gelişmişlik ve bilgi düzeylerini dikkate almamaktadırlar. Sorulardan bir ders sürecinde en etkin yararlanılabildiği soru sayısının, 16-20 soru olduğu belirlenmiştir. Buna göre sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, öğretimde sorulardan yararlanma konusunda eğitim ihtiyaçları bulunmaktadır.Sosyal bilgiler,  soru,  sınıf,  öğretim,  öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder