KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ, KENDİLERİNİN VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI İLE BAŞ ETME KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
Burhanettin DÖNMEZ,  Melike CÖMERT 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlik uygulaması dersini alan Eğitim Fakültesi 4. sınıf 8. yarıyıl öğrencilerinin algılarına göre, kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerini değerlendirmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2007-2008 eğitim- öğretim yılında, Eğitim Fakültesi öğretmenlik uygulaması dersine devam eden 1225 4. sınıf 8. yarıyıl öğrencisi ile Malatya ili merkez ilçedeki 15 ilköğretim okulundan öğretmenlik uygulaması dersi için uygulama öğretmeni olarak görevlendirilmiş 165 uygulama öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, oranlı seçkisiz eleman örnekleme yolu ile seçilmiş 473 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerini belirlemeye dönük 47 maddeden oluşan bir anketten yararlanılmıştır. Ankete verilen yanıtlar doğrultusunda yapılan istatistikler analizler sonucunda öğretmen adaylarının sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusunda kendilerini ve uygulama öğretmenlerini en yeterli olarak algıladıkları madde; “Okul dışındaki kötü alışkanlıkları sınıf ortamına getirmek (sigara içmek, uhu koklamak, kumar oynamak..vb)” ( x = 4,31); en yetersiz olarak algıladıkları madde ise “Derste hayal kurmak (dinliyor gibi görünmek)” ( x = 3,53) maddesidir.İstenmeyen öğrenci davranışı,  sınıf yönetimi 
  
Makale Gönder