KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIKLARININ BELİRLENMESİ
Pınar KARAMAN,  Çavuş ŞAHİN 

Ölçme-değerlendirme konusu, öğretmenlik yeterlik alanlarının en temel öğelerinden bir tanesidir. Gelişmiş seviyede ölçme-değerlendirme okuryazarlığına sahip olarak yetiştirilen öğretmen adaylarının, okullarda verilen eğitimin kalitesinin artmasına yardımcı olacağı bir gerçektir. Bu araştırmada, farklı bölümlerde öğrenim gören dördüncü sınıf öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeyleri, ölçme-değerlendirmeye ilişkin düşünce ve tutumları incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı ölçek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dördüncü sınıfta okuyan 289 öğretmen adayına uygulanmıştır. Betimsel analiz sonuçlarında, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu ve geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye yönelik düşünce ve tutumlarının ise daha çok yapılandırmacı yaklaşımda olduğu tespit edilmiştir. Neticede bu çalışma, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme alanına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.ölçme-değerlendirme okuryazarlığı,  ölçme-değerlendirmeye ilişkin düşünceler,  ölçme-değerlendirmeye ilişkin tutumlar 
  
Makale Gönder