KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

OKUMA İÇ MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Hasan KURNAZ 

Bu çalışmadaki amaç; ortaokul öğrencilerinin okuma iç motivasyonlarını belirlemede kullanılacak bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubu, Malatya il merkezinde bulunan beş farklı ortaokulda öğrenim gören 461 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizi yapılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin on sekiz maddeden oluşan üç faktörlü (ilgi, merak ve azim) bir yapıya sahip olduğu ve bu üç faktörün ölçeğe ilişkin toplam varyansın %48.44’ünü açıkladığı görülmüştür. DFA sonucu elde edilen uyum iyiliği indeksleri, keşfedilen yapının mükemmel (x2/df=1.78, GFI=0.95, RMSEA= 0.041 ve SRMR=0.048) uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach Alpha ile Spearman Brown değerleri incelenmiş, hesaplanan güvenirlik kat sayılarının kabul edilebilir düzeyde (α=. 85) olduğu görülmüştür. Ölçekteki maddelerin ayırt edicilik düzeyini belirlemek için düzeltilmiş madde toplam korelasyonu ile %27’lik alt-üst grupların karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Madde analizi sonucunda ölçekteki bütün maddelerin yüksek düzeyde ayırt edici olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, üç faktörlü OİMÖ’nün ortaokul öğrencilerinin okuma iç motivasyonlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek geçerliği yüksek bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.okuma iç motivasyonu,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder