KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KARMA BİR ÇALIŞMA
Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ 

Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerin siber aylaklık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ve siber aylaklık etkinliklerinin altında yatan sebeplerin belirlenmesidir. Araştırmanın nicel boyutunda 168 öğrenciden, geçerliği güvenirliği ispatlanmış bir ölçek yardımıyla veriler toplanarak gerekli istatistik işlemlere tabi tutulmuştur. Nitel boyutta ise siber aylaklık puanları üst, orta ve alt gruptan gönüllü 3’er öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilerek elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin siber aylaklık düzeyleri, cinsiyete, eğitim düzeyine ve mesleğe göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğrenciler en çok mesajlaşma etkinliğiyle siber aylaklık yapmaktadır. Bunun ardından sosyal paylaşım siteleri, kişisel ilgiler ve haber siteleri gelmektedir. Siber aylaklık davranışını, kişisel, çalışmayla ilgili ve dışsal faktörler tetikleyebilmektedir, benzer şekilde bu davranışların kişisel ve çalışmayla ilgili etkileri olmaktadır. Öğrencileri bu davranışlardan alıkoyan etkenler bulunduğu gibi kendi aldıkları önlemler ile de kendilerini kontrol etmeye çalışmaktadırlar.siber aylaklık/sanal kaytarma,  lisansüstü eğitim,  internet,  karma model çalışma 
  
Makale Gönder