KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

FEN ÖĞRETMENLERİNİN WEB-2 HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
SERKAN TİMUR,  BETÜL TİMUR,  SERDAR ARCAGÖK,  GAMZE ÖZTÜRK 

Bu araştırmada, Fen Bilimleri öğretmenlerinin Web 2.0 araçları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 -2019 öğretim yılında farklı illerdeki MEB’e bağlı devlet ve özel kurumlarda çalışmakta olan sekiz Fen Bilimleri öğretmenleri oluşturmuştur. Gerçekleştirilen görüşmelerin bir kısmı telekonferans aracılığıyla bir kısmı ise öğretmenler ile yüz yüze ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırma verileri iki veri kodlayıcısı tarafından içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen analizler doğrultusunda kodlar ve kodlara bağlı temalar oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdar oldukları, bu araçları kullanmaya karşı olumlu düşünceler içerisinde oldukları ve bu araçları derslerinde kullanmayı eğitimin önemli öğeleri olan öğretmen, öğrenci ve sınıf ortamı için uygun buldukları görülmüştür. Bu çerçevede Web 2.0 uygulamalarının öğretmen, öğrenci ve eğitimle ilgili farklı paydaşlar açısından yararlı olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca, Fen Bilimleri öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmaya karşı istekli oldukları ve bu araçları diğer meslektaşlarına da tavsiye ettikleri görülmüştür.Dersler ,  Fen bilimleri öğretmenleri ,  Web-2 araçları. 
  
Makale Gönder