KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ
Şenol AFACAN 

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının, müzik öğretimine yönelik öz yeterlilik düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Başlangıçta 23 maddeden oluşan ve 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçek, 2006-2007 eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören, 137 öğretmen adayına uygulanmış elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, 4 madde ölçekten çıkartılarak ölçek son halini almıştır. 11 maddesi olumlu, 8 maddesi olumsuz olan “Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği”nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.8410 olarak bulunmuştur.Müzik,  Müzik Öğretimi,  Öz Yeterlilik Ölçeği,  Sınıf Öğretmeni Adayı 
  
Makale Gönder