KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
Damla BULUT 

Araştırmada, ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının (ÖKK) kazanım ve etkinlik boyutlarının ilişkisine yönelik bir analiz yapmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer alan kazanım ve etkinlikler ilişkisel olarak incelenmiş, yapılan tespitler ışığında öğrencilerin istenilen kazanımlara mevcut etkinlikler ile ulaşabilme düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma betimsel nitelikte, nitel bir araştırmadır. İlgili veriler literatür taraması yapılarak ve doküman analizi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada; Ortaokul müzik dersi ÖKK’nın kazanım ve etkinlik boyutlarının ilişkisinin çoğunlukla düşük düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu nedenle ilgili ÖKK’nda yer alan etkinlikler ile öğrencilerin istenilen kazanımlara ulaşabilme düzeylerinin de düşük olacağı kanaatine varılmıştır.Ortaokul,  müzik eğitimi,  kılavuz kitap,  analiz 
  
Makale Gönder