KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

MATEMATİKSEL KAVRAMLARLA GELİŞTİRİLEN “KELİMEDEN KAVRAMA” OYUNUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Murat DURAN,  Abdullah KAPLAN 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerin “Kelimeden Kavrama” (KEKA) oyunu hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir ilköğretim okulunun 8.sınıfında öğrenim gören 16 öğrenci ve araştırma sürecinde günlük tutan 1 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, öğretmen günlükleri ve yapılandırılmış üç açık uçlu sorudan oluşan Görüşme Protokolü (GP) ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu “Kelimeden Kavrama” (KEKA) oyunu hakkında olumlu görüş belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını KEKA’nın yararlı olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen az sayıda öğrenci KEKA’yı sevmemiş ve yararlı bulmamıştır. Diğer yandan öğrenciler, ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğretim düzeylerinde bulunan bazı öğrenme alanlarında KEKA’nın uygulanabileceğini belirtmiştir.kelimeden kavrama,  aktif öğrenme,  oyunla öğretim 
  
Makale Gönder