KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

ERKEN ÇOCUKLUK YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sema SOYDAN 

Bu çalışmanın amacı, Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler (The Early Childhood Curricular Beliefs Inventory ECCBI) Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, okul öncesi eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının erken çocukluk yaklaşımları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanan ölçekte, uzman görüşleri doğrultusunda “Davranışçı yaklaşım” olarak adlandırılan alt boyut yer almamış, 72 maddelik ölçeğin 54 maddesi yani üç boyutu yer almıştır. Türkçe form eşdeğerlik sınamasının ardından geçerlik, güvenirlik çalışması için 30 okul öncesi öğretmeni ve 200 okul öncesi öğretmen adayı olmak üzere toplam 230 kişiye uygulanmıştır. Türkçe ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirliğin belirlenmesi için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı, Sperman-Brown formülü ve Guttmann split-half güvenirlik formülü kullanılmış ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu incelenmiştir. Sonuçlar, erken çocukluk eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının erken çocukluk yaklaşımları ile ilgili görüşlerini belirlemek için uygun bir değerlendirme aracı olduğunu göstermektedir.Erken Çocukluk Eğitimi,  Montessori Yaklaşımı,  Bank Street Yaklaşımı,  High Scope Yaklaşımı 
  
Makale Gönder