KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

İLKOKUL 4. SINIF MATEMATİK DERSİ “KESİRLER” KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN YARDIMCI KİTAP KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hüzeyf GÜNGÖR,  Hayati ÇAVUŞ 

Bu araştırma ilkokul 4. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun işlenişinde öğretmenin yardımcı kitap kullanmasının öğrenci başarısına nasıl bir etkisi olacağını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli “ön-test son-test kontrol gruplu” deneysel modele göre desenlenmiştir. Araştırma, 2012-2013 yılında Van ilinin merkez ilçesinde bulunan bir devlet okulunda yapılmıştır. Deney grubundan 31, kontrol grubundan da 31 olmak üzere, toplam 62 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik Ön-Bilgi Matematik testi ile önce öğrencilerin matematik dersi ön bilgileri ölçülmüştür. Ardından yine araştırmacı tarafından geliştirilen ve yine 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan konu başarı testi gruplara, öğretimler öncesinde ön-test, 16 saatlik öğretim sonrasında son-test, son-testten 2 ay sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, yardımcı kitap kullanılarak ders işlenen deney grubunun akademik başarısının, ders kitabıyla öğretim gören kontrol grubunun başarısından daha fazla arttığı görülmüştür. Kalıcılık üzerinde ise yine yardımcı kitap destekli öğretimin ders kitabına dayalı öğretime göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Ders kitabı,  kesirler,  matematik öğretimi,  yardımcı kitap 
  
Makale Gönder