KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Cengiz ŞAHİN,  Mustafa TUNÇEL 

Bu çalışma, sınıf öğretmenliği ile beden eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin psiko-sosyal uyum düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin psiko-sosyal uyum düzeylerinin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi sınıf öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören 561 birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin psiko-sosyal uyum düzeylerini belirlemek için “Hacettepe Kişilik Envanteri”, öğrenciler hakkında bilgi edinmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi ve çift yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul türü, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre öğrencilerin kişisel uyum düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ancak, okul türü ile cinsiyet ve sınıf etkileşimine göre ise öğrencilerin kişisel uyum düzeyleri puanları ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.Sınıf öğretmenliği,  beden eğitimi öğretmenliği,  üniversite,  psiko-sosyal uyum düzeyi 
  
Makale Gönder