KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI ÖZ YETKİNLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ*
Süleyman BALCI 

Bu çalışmanın amacı, okulda görev yapan psikolojik danışmanların okul psikolojik danışma öz yetkinlik düzeyini belirlemek amacıyla Bodenhorn ve Skaggs (2005) tarafından geliştirilen Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği (OPDOÖ)’nin Türk kültüründeki psikometrik özelliklerini incelemektir. OPDOÖ’nde Kişisel ve Sosyal Gelişim, Liderlik ve Değerlendirme, Mesleki ve Akademik Gelişim, İşbirliği ve Kültürel Kabul adı verilen beş alt boyut ve 37 madde yer almaktadır. Bu ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla Cronbach alpha iç tutarlılık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu çalışmaya Ankara merkezindeki okullarda görev yapan 452 psikolojik danışman katılmıştır. İç tutarlılık analizleri sonucunda, ölçeğin yeterli güvenirlik düzeylerine sahip olduğu; doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin orijinalindeki beş faktörlü yapısının Türk kültürü için uygun olduğu ve psikolojik danışmanların okul psikolojik danışma öz yetkinlik düzeyini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.Psikolojik Danışman Öz Yetkinliği,  Öz Yetkinlik Ölçeği 
  
Makale Gönder