KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL TASARIMI ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Ebru BAKAÇ,  Raşit ÖZEN 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeylerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlik düzeyleri bağlamında incelenmesidir ve araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan bir Eğitim Fakültesi’nin farklı branşlarında öğrenim gören dördüncü sınıf öğretmen adayları (n=159) oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili nicel veriler Materyal Tasarımı Öz-yeterlik İnanç Ölçeği ve Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeyleri ile TBAB yeterlik düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.teknolojik pedagojik alan bilgisi,  materyal tasarımı,  öz-yeterlik inancı 
  
Makale Gönder