KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

MATEMATİK EĞİTİMİ VELİ BEKLENTİ ÖL&CCEDİL;EĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ (MEVBÖ): GE&CCEDİL;ERLİK VE GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Cahit Aytekin,  Serdal Baltacı,  Bülent Altunkaya,  Yasemin Kıymaz,  Avni Yıldız 

Bu çalışmada ortaokul öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerini ortaya çıkarmak için geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmaya dört farklı devlet okulundan toplam 321 öğrenci velisi katılmıştır. Madde havuzu için literatür ve uzman görüşleri göz önünde bulundurularak 29 madde oluşturulmuştur. Yapı geçerliğinin sağlanması için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin bir bütün olarak güvenilir olup olmadığının incelenmesi için Cronbach Alpha tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği (MEVBÖ) ölçeğinin bütünün güvenirlik katsayısının 0,843 olduğu görülmüştür. Ölçeğin, açımlayıcı faktör analizi sonucunda 15 maddeden ve 3 alt boyuttan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu alt boyutlar sırasıyla; “Kavramsal Anlama ve Öğrencinin Aktif Olduğu Öğretim Beklentisi”, “Olumlu Tutum ve Davranış Kazandırma Beklentisi”, “Öğretmenin Otorite Olduğu ve Kural Ağırlıklı Bir Öğretim Beklentisi” şeklinde isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde üç faktörlü ölçek yapısının yüksek ve kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre MEVBÖ ölçeğinin öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerini incelemek için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Veli beklentisi,  matematik eğitimi,  ölçek geliştirme 
  
Makale Gönder