KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK DÖNÜT–DÜZELTME ALGI ÖL&CCEDİL;EĞİ

Ömer Beydoğan 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarına yönelik dönüt düzeltme algı ölçeği geliştirmektir. Ölçek maddeleri araştırmacı tarafından alan yazın taranarak ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Başlangıçta 42 maddelik bir taslak ölçek geliştirilmiştir. 2013-2014 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki lisans ve formasyon eğitimi alan 670 öğrenciye uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının dönüt-düzeltmeye yönelik algılarındaki kararlılığını belirlemek içi aynı ölçek 134 öğrenciye 6 hafta sonra tekrar uygulanmış farkın anlamlılığı t-testi ile test edilmiştir. Uzman görüşüne ve ilk analizlere bağlı olarak 12 madde ölçekten çıkarılmıştır. Güvenirlik ve geçerlik analizleri sonucu 29 maddeli 6 faktörlü “Öğretmen Adaylarına Yönelik Dönüt–Düzeltme Algı Ölçeği” elde edilmiştir. Maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek için her maddenin %27 üst ve %27 alt grup yanıtları arasındaki fark test edilmiş, madde toplam korelasyon hesaplaması yapılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,83, KMO katsayısı 0.894, Barlett Testi değeri(465) = 5602,804’dir ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise uyum iyiliği kriterleri X2 /sd: 1.69, RMSEA 0.42, SRMR: 0.098, CFI:0.95, IFI:0.95, GFI:0.90, AGFI:0.88 olarak bulunmuştur.Dönüt,  dönüt-düzeltme,  yeterlik,  dönüt tarzı,  performansı yönlendirme 
  
Makale Gönder