KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

FACEBOOK KULLANICILARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE EĞİTSEL ORTAMLARDAKİ SİBER AYLAKLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
Yusuf Levent ŞAHİN 

İnternet günümüzün önemli bilgi ve iletişim aracı olarak öğrenciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna karşın internete yönelik amaçsız kullanım ve öğrencileri derslerinden alıkoyma gibi eleştiriler getirilmektedir. Bu araştırmada internet kullanıcısı öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile eğitsel ortamlardaki siber aylaklık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış olup ilişkisel tarama modeline örnektir. Bu kapsamda bir Facebook sosyal ağ uygulamasını kullanan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan, farklı öğrenim kademelerine devam eden 539 öğrenciden veri toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Akademik Erteleme Ölçeği ile Eğitim Ortamlarında Siber Aylaklığı Belirleme ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda Facebook sosyal ağını kullanan öğrencilerin akademik erteleme ve siber aylaklık düzeylerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Akademik erteleme düzeyi açısından cinsiyete göre farklılık bulunmazken, çalışma durumu açısından çalışanlar çalışmayanlara oranla ve devam edilen kurum türü açısından ise üniversitede öğrenim görenler lisede öğrenim görenlere oranla daha fazla akademik erteleme düzeyine sahiptir. Siber aylaklık düzeyi açısından incelendiğinde ise cinsiyete göre kadınlar erkeklere, çalışan öğrenciler çalışmayanlara, lisansüstü ve üniversitede öğrenim görenler ise lise ve ilköğretimde öğrenim görenlere oranla daha fazla eğitim ortamlarında siber aylaklık düzeyine sahiptir. Ayrıca akademik erteleme düzeyi ile eğitim ortamlarında siber aylaklık düzeyi arasında pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki bulunmuştur.Akademik erteleme,  Siber aylaklık,  Facebook,  Sosyal ağ,  Öğrenciler 
  
Makale Gönder