KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DERSE KATILMAYA MOTİVE OLMA İLE YAŞAM AMAÇLARI BELİRLEME ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Ali ERYILMAZ,  Ayşe AYPAY 

Bu çalışmada, ergenlerin derse katılmaya motive olmaları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Ankara’nın Keçiören ilçesinde lise öğrenimine devam eden, 14–17 yaşları arasındaki toplam 218 lise öğrencisi ergenden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında, Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği ve Derse Katılmaya Motive Olma ölçeği kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler ve çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmalarını, kariyer (başarı) ve beden (duyum) amaçları belirlemelerinin lise öğrencilerinin derse katılmaya ilişkin motivasyon düzeylerini anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir. Çalışma bulguları, yaşam amaçları belirlemenin önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, lise öğrencileri için yaşam amaçları edinme programları hazırlanabilir. Bulgular, literatür bilgileri doğrultusunda tartışılmıştır.Derse katılmaya motive olma,  yaşam amaçları belirleme,  lise öğrencileri 
  
Makale Gönder