KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Oğuz DİLMAÇ,  Güneş TOPAL 

Görsel Sanatlar Öğretmeni adaylarının mesleki kaygılarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, nitel araştırma süreçlerine uygun bir şekilde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde "Atatürk Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Programı'nda öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri" oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Lisans Programı'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi; 7 erkek ve 5 kız ve 4. sınıf öğrencisi; 6 erkek, 7 kız olmak üzere toplam 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuncunda, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%92’si) atanma kaygısı yaşadığı görülmüştür. Atanma kaygılarının en büyük nedenleri olarak ise çevre baskısı (% 40) ve her yıl gittikçe artan mezun sayısı (%36) olarak ifade edilmiştir.Görsel sanatlar eğitimi,  öğretmen adayları,  mesleki kaygı,  öğrenci görüşleri 
  
Makale Gönder